Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2015

09:30
Cenię sobie picie wódki w inteligentnym towarzystwie, bo po dwóch godzinach nie jestem pijany, tylko wysilam mózg do rozmowy, przez co się nie upijam. Z kolei impreza z nudnymi ludźmi sprawia, że palę tonę szlugów i umieram dnia następnego. I jestem zły, że w ogóle wyszedłem z domu. Tandetny amerykański film dostarczyłby mi więcej przemyśleń.
— Emil Blef
Reposted fromsesja sesja viaafraidoflife afraidoflife

May 19 2015

08:26

May 18 2015

19:01
2469 0b21
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaunno unno
19:01
7184 eb2f 500
19:00
1013 890f 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viakarmacoma karmacoma

May 16 2015

10:37
Reposted fromkonbeto konbeto viaamagicalplace amagicalplace
10:35
5319 c0bc 500
Reposted fromkjuik kjuik viafollowed followed
10:35
9219 ec97

teenageers:

wild

Reposted fromsunlight sunlight viafollowed followed
10:31

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viamadadream madadream
10:29
5317 bc06
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaefemerycznyglut efemerycznyglut
10:26
9945 8a33
Reposted fromwazelina wazelina viatavorite tavorite
10:26
2872 e511 500
Reposted fromkjuik kjuik viasoSad soSad
10:24
5109 96ae 500
Reposted fromfoods foods viawhiskywithsprite whiskywithsprite
10:22
5252 ab92 500
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viaabhorrence abhorrence

May 13 2015

09:15
09:02
09:01
4953 da7c 500
Reposted fromministerium ministerium viababcia babcia
08:59

May 12 2015

10:59
3157 c836
Reposted fromlittlebreath littlebreath viathebelljar thebelljar

May 09 2015

23:02
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl