Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2015

23:02
7196 7178
Reposted fromcalifornia-love california-love viadzony dzony
23:01
3112 3d40 500
Reposted fromtwice twice viadowntherabbithole downtherabbithole
22:58
22:58
22:58
22:54
Wszystko jest piękne, nawet na pewno, jeśli się ma te dwadzieścia parę lat. Wtedy są złudzenia i miłość - i wszystko jest do zdobycia, bo właśnie te głupie dwadzieścia lat. A potem przychodzi życie twarde, bezlitosne, obedrze człowieka do naga z tych złudzeń - i wtedy nic nie zostaje z tych dwudziestu lat i  z tej wiosny, i z tej miłości... Z początku człowiek cierpi, szuka jeszcze swoich złudzeń, potem przestaje cierpieć, tyje, sam sobie pluje w mordę, śmieje się z tego, co było w nim kiedyś najlepsze. Śmieje się, śpiewa głupie piosenki i boi się przyznać, że sam miał kiedyś dwadzieścia lat i wiosnę. A potem już nie ma żadnych marzeń, to już niepotrzebne, tylko tak - z dnia na dzień.
— Marek Hłasko "Trudna wiosna"
Reposted fromflesz flesz viadowntherabbithole downtherabbithole

May 05 2015

23:45
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaoski oski
23:36
23:34
3635 5985
Reposted fromintrigante intrigante viaoski oski
23:29
7114 6bc1 500
Reposted fromkukka kukka viasteinozaur steinozaur
23:28
6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile vianosmile nosmile

May 04 2015

19:04
18:53
6097 61ae 500

anxietyblogger:

gay-men:

Guy holding Martini while walking his cat.

Me in 10 years

18:43
18:42
0856 0ca2 500
Reposted fromrol rol viamooncat mooncat
18:31
0493 7f68
Reposted fromseverine severine viajemsi jemsi

May 01 2015

05:07
3886 7772
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaRedPenny RedPenny
05:04
7908 ed96 500
Reposted fromursulastrausss ursulastrausss viajemsi jemsi
05:04
6378 b052 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viajemsi jemsi
05:03
Reposted fromnosmile nosmile viajemsi jemsi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl